លោក Jose Mourinho បានទៅលេងមន្ទីរពេទ្យកុមារក្នុងស្រុកនៅទីក្រុងរ៉ូមនៅថ្ងៃនេះ

លោក Jose Mourinho បានទៅលេងមន្ទីរពេទ្យកុមារក្នុងស្រុកនៅទីក្រុងរ៉ូមនៅថ្ងៃនេះ

កីឡាករបាល់ទាត់ល្អម្នាក់ ទោះបីគាត់មិនទទួលស្គាល់ក៏ដោយ 🙌